null

یک بار برای همیشه!

با توجه به اینکه ویژگی های ژنتیکی هر فرد در طول زندگی ثابت است، پس نتایج تستهای “ژن و فیت” شما هم تغییر نخواهد کرد و همیشه قابل استفاده است.