تیم مدیریتی و تحقیقاتی

فرید ابن رسولی . ژنتیک . ژن و فیت . ژنوفیت

دکتر فرید ابن رسولی

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

مدیر عامل

دکتر وجیهه زرین پور

دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

سرپرست تحقیقات

فرزانه راهوار

فرزانه راهوار

کارشناسی ارشد ژنتیک

تحقیق و توسعه

ژیلا ابن رسولی

کارشناسی حسابداری

عضو هیئت مدیره